Kalendarzyk historyczny.

28. Ugoda białocerkiewska z Kozakami w 1651 r.

29. Koronacja Króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r.

= Akademja ku czci Dantego. Pł. Tow. Naukowe nosi się z zamiarem zorganizowania w najbliższym czasie akademji uroczystej ku czci Dantego.

Istnieje również myśl uczczenia wkrótce 100-letniej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, jaka przy- padła w sobotę ub. 24 b. m. 1921 r.

Szczegóły nie omieszkamy podać zawczasu na łamach naszego pisma.

= O jednoroczny kurs maturycz- ny w Płocku. Pisma krakowskie do- noszą, że jednoroczny kurs maturycz- ny (gimnazjalny i realny) na rok szkolny 1921/22 otwiera krakowskie Koło „Towarzystwa nauczycieli szkół średnich i wyższych” dla zdemobili- zowanych i inwalidów z ukończoną VI klasą gimnazjalną (względnie V klasą realną), Nauka odbywa się codziennie od 12 września w gimna- zjum III (Sobieskiego) od godziny 3‑ej do 8-ej. Informacji udziela kie- rownik kursu codziennie od godz. 1-ej do 2-ej.

Czytając tę wiadomość, nastręcza się poważne pytanie, czy i w Płocku nie zachodziłaby potrzeba stworzenia podobnego kursu dla zdemobilizowa- nych i inwalidów-uczniów Mazowsza Płockiego ?

= Krakowska komisja kredytowa miejscowa (obwodu krakowskiego) dla drobnego przemysłu i rękodzieła na 29 posiedzeniu d. 14 września b. r. przyznała 14 rękodzielnikom, względnie drobnym przemysłowcom kredyt ulgowy w łącznej kwocie 2.920.000 Mkp.

Zapytać by należało, co robi po- dobna komisja na gruncie naszym, miejscowym, wiele odbyła posiedzeń i czy przyznała już jakie kredyty dla drobnego przemysłu i rękodzielnict- wa w Płocku ? Chyba to sprawa na- der ważna i wielce na czasie !

= Trudne do odpowiedzi są pyta- nia przesłane ostatnio dla wypełnienia mieszkańcom naszego miasta przez Wydział Podatkowy Magistratu m. Płocka. Weźmy dla przykładu pyta- nie : „Ile zarabia Pan obecnie z pra- cy zawodowej miesięcznie”?

Odpowiedź na nie jest o tyle trudna, że zarobki wahają się dziś z miesiąca na miesiąc i nie wiadomo,

czy ma się podać przeciętną zarob- ku miesięcznego, czy zarobek za miesiąc ostatni?

Weźmy inne pytanie : „Jaki do- chód brutto ma pan z ogrodu”?

Odpowiedź znowu bardzo trudna, bo ceny na owoc wahają się z dnia na dzień, a wiele jeszcze owocu zi- mowego rośnie na drzewie. I jeszcze inne : „Jaki i której kategorii patent wykupi P. w roku 1921? Wykupić mógł ktoś patent nawet I-ej gildji, a nervus rerum w tym, czy go uży- wał, czy miał przedsiębiorstwo wogó- le i jak ono prosperowało.

Zaiste, są to nader trudne do od- powiedzi pytania. Przychodzili do re- dakcji naszej różni ludzie z tymi kwestjonarjuszami, a nawet bardzo świetli (dyrektor pewnej poważnej w Płocku instytucji) i pytali, jak kwestjonarjusz ten rozumieć należy.

Dlatego zwracamy się do czynni- ków kompetentnych o stosowne wy- jaśnienia, a jeśli to niemożliwe, o mo- dyfikację pytań, aby umieć na nie odpowiedzieć „prawidłowo” i „su- miennie”.

= Jak odróżnić pieniądze prawdzi- we od fałszywych? Ażeby ustrzec czytelników od mimowolnych strat materialnych, powiadamiamy, że prawdziwe polskie tysiącmarkowe znaki pieniężne posiadają, godło bia-

łego koloru na lewej stronie tekstu zdołu lub nieco wyżej, dobrze widzia- nego pod światło, orzełka polskiego, który rzadziej znajduje się także i po prawej stronie odcinka (z powodu niedokładnego przekroju papieru); nu­- mer biletu składa się z sześciu cyfr czerwonego koloru, który po zmocze­- niu farby nie brudzi papieru (dąbrow­- skie falsyfikaty mają z 7 cyfr złożo­- ne i papier grubszy). Znaki popiela­- tego koloru mają wodne znaki nie­- równe, kółka owalnie ułożone, takież kółka ułożone w górę są wątpliwe; tysiącmarkówki koloru fjoletowego mają w ząbki na brzegach białe krzy­- żyki, w tych ostatnich biletach nu­- mery są odbite czerwoną stałą farbą. Odcinki popielate 1 markówki, 5 mk. i 20 mk. od d. 1 października tracą swą wartość; a zaś białe 100-markowe pozostają w dalszym obiegu.

= Koncert Chmurowskiego przy­- pominamy, że odbędzie się d. 1 i 2 października w sali teatru miejskiego.

KOMUNIKATY.

Zawiadomienie.

Zawiadamiam, że posądzenie w za- braniu desek przez p. Leona Dolew- skiego nie miało miejsca, co niniej- szym odwołuję ; z przedrukiem w „Ga- zecie Świątecznej”. Edward Gede.

MA

        terjały na ubrania, kos-         tjumy, palta, i t. p., poleca po cenach przystępnych Skład Sukna, Mieczysław Cie- pichałł, Warszawa, Ś-to Krzys- ka № 27.

O

osoba która latem roku zesz-    łego znalazła szalik biały gronostajowy, zakończony czar- nymi ogonkami z każdej strony proszona jest o zwrot takowego do Redakcji za nagrodą 1000 marek.

P

oszukuję majątku ziemskiego     od 3 do 5 włók w Ziemi Płockiej. Oferty składać do re- dakcji.

P

oszukuję paru mórg ziemi      z zabudowaniami pod Płoc- kiem. Wiadomość w redakcji.

R

ządca rolnik praktyka 23     letnia w dużych specjalnie kartoflanych i oburaczano nasien- nych gospodarstwach Ukrainy. Przyjmę posadę samodzielnego zawiadowcy większego majątku. Wiadomość w Redakcji.

Z

gubiono kartę mobilizacyjną      wydaną na imię Gotliba Mojżesza wydaną przez P. K. U. w Płocku. Znalazca zechce złożć w Adm. Kur. Płockiego.

Z

gubiono paszport wydany na         imię Anieli Głuszkowskiej

80

mórg nowiny po lesie         w pow. pułtuskim — ziemia włościjańska — do nabycia za- raz za 1.500.000 mk. Wiado- mość w Redakcji.

CENA PRENUMERATY:

w Płocku miesięcznie mk. 240.  —  Za wysyłkę na prowin-

cję dopłaca się 15%  —  Za odnoszenie do domu miesięcz-

nie 30 mk.  —  Zagranicą miesięcznie 400mk.


Numer pojedyńczy w Płocku kosztuje 12 marek.

„KURJER PŁOCKI”

ukazuje się codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt

———————— z datą na dzień następny ————————

Rękopisów redakcja nie zwraca

Za rubrykę „Nadesłane” redakcja nie bierze odpowiedzialności.

Adres Redakcji i Administracji: Płock, ul. Kolegialna № 8.

Adres dla depesz Płock — „Kurjer”. Telefonu № 123.

CENA OGŁOSZEŃ:

Za wiersz nonparelu jednołamowy na I, II, III str. mk.150. Nekrologi za jeden wiersz nonparelu . . . . . . . 150. Zwyczajne ogł. za jeden wiersz nonparelu na IV str. 50. Ogłoszenia drobne po mk. 15 za każdy wyraz, tłustym drukiem podwójnie. Najmniejsze ogłoszenie marek 150.

Każda nowa podwyżka taryfy obowiązuje wszystkie już zlecone ogłosze-

nia od dnia zmiany ceny bez uprzedniego zawiadamiania.

Redaktor i Wydawca: L. Rosiński. Odbito w Drukarni „Kurjera Płockiego” i „Mazura”.

Elektroniczna wersja gazety sprzed 100 lat

Celem powyższej wersji jest przybliżenie wydarzeń, jakie miały miejsce we wrześniu 1921 roku w ówczesnym II Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Płocku.

Bazując na archiwalnych materiałach, odtworzona została zawartość dwóch kolejnych wydań Kurjera Płockiego z 1921 roku, numery 220 i 221. Podjęto wszelkie starania, aby zachować oryginalny tekst bez wprowadzania jakichkolwiek poprawek. Ogólny wygląd gazety pozostał bez zmian.

Wersja opracowana przez absolwentów Małachowianki z lat 1963 i 1964 w składzie: Zbyszek Radzikowski - pomysłodawca i realizator, Andrzej Boruszewski i Staszek Trzeciak - konsultanci.

20-06-2021r.